• Deklaracja Dostępności dla strony internetowej Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku

    Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Zespołu Szkół nr 2 im. Krzzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku.

    • Data publikacji strony internetowej: 2022-03-01.
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-01.

    Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-29.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. (powód: Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.).

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Senica, kierownik_gosp@zs2.elk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 6104323. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

    Dostępność architektoniczna

    Zespół Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku Do budynku szkoły prowadzi 6 wejść. Do wejścia głównego nr 1 i nr 2 od strony ulicy Sikorskiego prowadzą schody i stanowią one barierę architektoniczną. Pięć wejść nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wejście nr 5 od strony Bursy posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby na wózkach moją dostęp do sal lekcyjnych o nr od 8 do 13, czytelni, biblioteki, sekretariatu oraz toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wejście nr 4 od strony Orlika umożliwia osobom na wózkach dostęp do sali gimnastycznej oraz 2 toalet przystosowanych do ich potrzeb. W budynku szkoły nie ma windy. Toalety znajdujące się na pierwszym i drugim piętrze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem szkoły nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Schody na terenie budynku szkolnego nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak jest również pochylni, platform oraz informacji głosowych. Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma także możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego nawet po wcześniejszym zgłoszeniu takie potrzeby.