Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://lo2elk.edupage.org/"> strony internetowej Zespół Szkół Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku.

Data publikacji strony internetowej:2022-03-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji:2022-03-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia ${today}.

Zespół Szkół Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Senica adres poczty elektronicznej sekretariat@zs2.elk.pl lub tel. +48 87 610 43 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

ADRES BUDYNKU LUB BUDYNKÓW

${adresBudynku}

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku szkoły prowadzi 6 wejść. Do wejścia głównego nr 1 i nr 2 od strony ulicy Sikorskiego prowadzą schody i stanowią one barierę architektoniczną. Pięć wejść nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wejście nr 5 od strony Bursy posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dzięki niemu osoby na wózkach moją dostęp do sal lekcyjnych o nr od 8 do 13, czytelni, biblioteki, sekretariatu oraz toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wejście nr 4 od strony Orlika umożliwia osobom na wózkach dostęp do sali gimnastycznej oraz 2 toalet przystosowanych do ich potrzeb. W budynku szkoły nie ma windy. Toalety znajdujące się na pierwszym i drugim piętrze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem szkoły nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Schody na terenie budynku szkolnego nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak jest również pochylni, platform oraz informacji głosowych. Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma także możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego nawet po wcześniejszym zgłoszeniu takie potrzeby.