•  Projekt „Miasto, Polska, Europa, świat“,  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

   • 02.04.2022 00:06
   • Od 1 kwietnia w naszej szkole jest realizowany projekt Projekt „Miasto, Polska, Europa, świat“
    Więcej o jego założeniach, zasadach rekrutacji i terminach w tekście poniżej.
   •  

    Regulamin Projektu POWER

     

      1 kwiecień 2022

     

     

     REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

    „Miasto, Polska, Europa, świat”

    Projekt 2021-1-PMU-4010 

    §1.

    POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Regulamin określa ogólne założenia i cele projektu.
    2. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu.
    3. Koordynatorem projektu jest Tadeusz Kaleta.

    § 2.

     INFORMACJE O PROJEKCIE

    1. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach  „Mobilność kadry edukacji szkolnej“ pod nazwą „Miasto, Polska, Europa, świat“ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów“, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.
    2. Projekt będzie realizowany od 1.04.2022 do 30.09.2022 r. - 6 miesięcy
    3. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Ełku chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych, a także gotowych do podejmowania działań nowatorskich.
    4. Uczestnikami projektu są wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego – klasy 1, 2 i 3 (po szkole podstawowej).
    5. Projekt przewiduje współpracę uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku oraz LiceoLucreziaDella Valle w mieście Consenza we Włoszech. Centralnym elementem jest wyjazd do szkoły goszczącej w kwietniu 2022 r. Wyjazd zostanie poprzedzony przygotowaniem uczniów w formie 20 godzin zajęć, które m.in. obejmą naukę podstaw języka włoskiego, kultury
     i geografii Włoch, przygotowanie materiałów o Ełku, Mazurach i Polsce, poznanie inicjatywy Agenda 2030 oraz zajęcia z języka angielskiego w tematyce, której dotyczy projekt.

    W czasie wyjazdu uczniowie poznają  włoską szkołę i jej uczniów, wezmą udział w cyklu spotkań, podczas których będą rozmawiać o celach Agendy 2030
    i udziale młodych ludzi w ich realizacji, poznają  włoską  kulturę, rozwiną się
    w komunikacji w języku angielskim, zaprezentują swój kraj i swoją kulturę oraz zwiedzą miasto Cosenza i okolice.

    Celem projektu jest rozwój szeregu kompetencji kluczowych, które rozwiną lub wyposażą uczniów w umiejętności, które podniosą ich potencjał na rynku edukacyjnym oraz zawodowym, pomogą uświadomić swoje miejsce w Polsce
    i Europie oraz możliwość wpływania na otaczający świat.

    Językiem projektu jest język polski, natomiast językiem komunikacji język angielski.

    1. Udział w projekcie jest bezpłatny.

    §3

    ZASADY REKRUTACJI

    1.  Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się niniejszym regulaminem.
    2. Projekt zakłada rekrutację 10 uczestników.
    3. Niniejszy regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń i na stronie szkoły.
    4. Rekrutacja do projektu odbywa się od 1 do 6 kwietnia 2022 r.
    5. Przyjmowane są jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach (dysponują nimi wszyscy nauczyciele j. angielskiego i koordynator), opatrzone datą i podpisem kandydata.
    6. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie przedłożą do koordynatora projektu wypełnioną ankietę rekrutacyjną.
    7. Ostateczny termin złożenia ankiety upływa z dniem 6.IV.2022 r.
    8. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:
    1. Posiadanie Unijnego Certyfikatu COVID z 3 szczepieniami (nabytymi do momentu złożenia ankiety rekrutacyjnej – 06.04.2022), w tym ostatnie nie starsze niż 6 miesięcy przed datą wyjazdu (25.04.2022).
    2. Zobowiązanie się do wzięcia udziału w 20 godzinach zajęć przygotowawczych poprzedzających mobilność.
    3. Pozytywna opinia nauczyciela języka angielskiego.
    4. Pozytywna opinia wychowawcy.
    5. Opinia tutora grupy projektowej (max. 5 pkt) po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.
    6. Opinia koordynatora projektu po odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej (max. 5 pkt).
    1. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbędzie się dnia 6 IV 2022 r. W trakcie spotkania członkowie komisji dokonają analizy złożonych ankiet i zakwalifikują uczniów, którzy najbardziej odpowiadają profilowi uczestników projektu.
    2. Do zajęć przygotowawczych zakwalifikowanych zostanie 11 uczniów. Ze względu na ryzyko wystąpienia tzw. „siły wyższej” uniemożliwiającej odbycie mobilności danego uczestnika w zaplanowanym przez niego terminie, w trakcie zajęć zostanie wyłoniona dziesiątka uczestnicząca w wyjeździe.
    3. W przypadku rezygnacji uczniów z udziału w projekcie odbędzie rekrutacja uzupełniająca.
    4. Z pracy zespołu zostanie sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu. Ww. lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń.

    § 4

    OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

    1. Uczniowie przystępujący do projektu składają pisemną deklarację uczestnictwa w projekcie i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami projektowymi.
    2. Uczestnik zobowiązuje się do:
     1. Przestrzegania regulaminu uczestnictwa w Projekcie;
     2. Regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez koordynatora w celu przygotowania do mobilności, omówienia postępów realizacji projektu;
     3. Terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań;
     4. Tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań przewidzianych w projekcie;
     5. Promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz na skalę międzynarodową;
     6. Doskonalenia znajomości języka angielskiego;
     7. Godnego wypełniania swoich obowiązków na forum międzynarodowym;
     8. Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie zobowiązuje ucznia do aktywnego podejmowania działań projektowych przez cały okres jego realizacji.

    §5

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Koordynator Projektu ma prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

    2. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela znającego założenia projektu.

    3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu, na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń.Dół formularza

     

     

   • Wróć do listy artykułów