• Terminarz rekrutacji

   • Czynności

    Termin

      Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

    od 16 maja 2022 r.

    do 21 czerwca 2022 r.

    Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

    od 16 maja 2022 r.

    do 31 maja 2022 r.

    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


    od 24 czerwca 2022 r.

    do 13 lipca 2022 r.

    Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

    20 lipca 2022 r.

    Kandydat zakwalifikowany składa potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

    W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

    do 22 lipca 2022 r.

    Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

    25 lipca 2022 r.