• Terminarz rekrutacji

   • Czynności

    Termin

    ·         Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

    od 22 maja 2023 r.

    do 21 czerwca 2023 r. do godz. 15:00

    ·         Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

    od 22 maja 2023 r.

    do 31 maja 2023 r. do godz. 15))

    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

    ·          

    do 12 lipca 2023 r. do godz. 12:00

    ·         Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

    14 lipca 2022 r.

    ·         Kandydat zakwalifikowany składa potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

    ·         W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

    od 23 czerwca 2023 r.

    do 20 lipca 2022 r. do godz. 15:00

    ·         Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

    21 lipca 2022 r. do godz. 12:00