• XXVIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

   • 15.02.2023 10:44


   • Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku

    II Liceum Ogólnokształcące V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

    19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7, tel./fax 876104323,

    sekretariat@zs2.elk.pl, www.zs2.elk.pl, NIP 848-11-35-768

          Konkurs współfinansowany ze środków budżetu Miasta Ełk       

                                                                   

                 ORGANIZATOR

    Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku
    Kontakt: 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7, tel/fax 876104323,
    sekretariat@zs2.elk.pl

     

    CELE KONKURSU

     

    1. Popularyzacja twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
    2. Utrwalanie uczuć patriotycznych.
    3. Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.
    4. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów.
    5. Promowanie młodych talentów.
    6. Integracja uczniów szkól podstawowych i ponadpodstawowych.

     

     

    REGULAMIN KONKURSU- etap wojewódzki:

     

    1. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i młodzież ze szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w wieku 13-15  i 16-20 lat. Konkurs wojewódzki jest konkursem punktowanym.
    2. Formuła konkursu obejmuje:
    • Konkurs recytatorski,
    • konkurs historyczny,
    • konkurs plastyczny,
    • konkurs poetycki,
    • konkurs fotograficzny.

     

     

    Konkurs recytatorski

    Recytacja dwóch utworów:

    1. wiersz Krzysztofa  Kamila Baczyńskiego
    2. fragment prozy i poezji XXI wieku na temat: „Głos młodego pokolenia” (regulamin  w załączeniu).

     

     

     

     

    Konkurs historyczny

     

    Temat: „Dzień z życia warszawskiego powstańca”  (regulamin w załączeniu).

     

    Konkurs plastyczny

     

    Temat prac plastycznych: „Głos młodego pokolenia” (regulamin w załączeniu).

     

    Konkurs poetycki

     

    Temat: „Głos młodego pokolenia”.  Piórem wyrażone 2023 – konkurs na 1 wiersz (regulamin w załączeniu).

     

     

    Konkurs fotograficzny

     

    Temat prac fotograficznych: „Głos młodego pokolenia” (regulamin w załączeniu).

     

     

     

    REGULAMINY

     

     

    Regulamin konkursu recytatorskiego

    Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim, organizowanym w ramach           XXVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół nr 2 w Ełku.

    1. Konkurs organizowany jest przez nauczycieli języka polskiego z Zespołu Szkół                              nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku.
    2. Celem konkursu jest:
    • rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie,
    • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów,
    • promowanie młodych talentów,
    • integracja uczniów szkół podstawowych,
    • popularyzacja literatury.

     

    1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
    2.  Uczeń przygotowuje recytację wybranego przez siebie wiersza K. K. Baczyńskiego oraz fragmentu prozy lub wiersza (do wyboru), poświęconego tematyce przewodniej konkursu: „Głos młodego pokolenia”.
    3. Dyrektor szkoły powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzą, między innymi:  nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w Ełku.
    4. Etapy konkursu:
    1. Etap szkolny

    Konkurs na tym etapie przeprowadzają nauczyciele danej placówki w styczniu – lutym 2023r. Laureaci eliminacji szkolnych reprezentują swoją placówkę podczas etapu wojewódzkiego.    

    1. Etap wojewódzki – 17 lutego 2023r. ( piątek ) godz. 9.00
    1. Kryteria oceny:
    1. Dobór i rozumienie tekstu.
    2. Poprawność wymowy w języku polskim.
    3. Oryginalność interpretacji utworu.
    4. Dykcja i opanowanie tekstu.
    5. Ogólne wrażenie artystyczne.

     

    1. Warunki uczestnictwa:

    Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do organizatora zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do konkursu w formule recytacji do dnia 13 lutego 2023  (poczta, e-mail).

     

     

    Regulamin konkursu historycznego

    Temat pracy :   „Dzień z życia warszawskiego powstańca”

    Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym organizowanym w ramach XXVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji K. K. Baczyńskiego w Zespole Szkół nr 2 w Ełku.

    1. Konkurs organizowany jest przez nauczycieli historii z Zespołu Szkół   nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku.
    2. Celem konkursu jest pogłębienie wiadomości na temat faktów i postaw patriotycznych w historii Polski.
    3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
    4. Dyrektor szkoły powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzą nauczyciele historii Zespołu Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku..
    5. Na podstawie literatury, filmu, opracowań historycznych uczeń opisuje 1 dzień z życia uczestnika walk w powstańczej Warszawie w 1944 r. Praca powinna liczyć nie więcej niż 4 strony formatu A4.
    6. Wersja papierowa pracy powinna być przesłana przez szkołę do dnia 13 lutego 2023 r.  na adres Zespołu Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku., ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7, 19 - 300 Ełk.
    7. Nauczyciele wchodzący w skład Komisji przyznają nagrody autorom najlepszych prac w dniu          17 lutego 2023 r. O wynikach szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.
    8. Kryteria oceny pracy:

    - poprawność merytoryczna,

    - poprawność językowa,

    - samodzielność,

    - kreatywność.

    9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku.

     

     

     

    Regulamin konkursu plastycznego

     

    Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, który jest organizowany w ramach  XXVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji K. K. Baczyńskiego   w Zespole Szkół nr 2 w Ełku.

    1. Tematyka prac plastycznych:  „Głos młodego pokolenia”.
    2. Kategorie wiekowe:

    I grupa             -      uczniowie szkół podstawowych,

    II grupa    -             uczniowie szkół ponadpodstawowych.

    1. Warunki konkursu:
    • Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę plastyczną.
    • Technika prac jest dowolna płaska (nie przyjmujemy prac przestrzennych).
    • Format 70 x 100 cm.
    • Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac plastycznych z danej grupy.
    • Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać:

    - imię i nazwisko autora, nr telefonu,
    - ewentualny tytuł pracy,
    - wiek oraz nr grupy, do której się zalicza autor,
    - dokładny adres i nr tel. szkoły lub placówki,
    - nazwisko i imię opiekuna.

    UWAGA! Prace bez opisu nie będą brane pod uwagę.

    1. Prace przechodzą na własność Organizatora.
    2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

    4.   Prace należy dostarczyć  do dnia  13 lutego 2023r. do siedziby szkoły lub przesłać na adres  Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego, 19-300 EŁK, ul. Sikorskiego 7.

    5.         Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację wszystkich jego warunków.

    6.         Prace finalistów zostaną wyeksponowane na wystawie w Zespole Szkół nr 2 w Ełku.

    7.         Zasady przyznawania nagród:

    a) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

    b) Komisję powołuje Organizator.

    1. Decyzja Komisji jest ostateczna.
    2. Autorom najlepszych prac Komisja przyzna nagrody w dniu 17 lutego 2023r. O wynikach szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.
    3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie, również - w Internecie.

     

     

    1. konkursu poetyckiego Piórem wyrażone 2023

     

    1. Tematyka prac: „Głos młodego pokolenia”.
    2. Organizator:

    Organizatorem Konkursu Poetyckiego Piórem wyrażone 2023 jest Zespół Szkół  nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku.

    1. Warunki uczestnictwa w Konkursie
    1. Uczestnikiem konkursu mogą być: uczniowie szkół podstawowych i młodzież ze szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w wieku 13-15 i 16-20 lat.
    2. Nadesłane prace muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie. Prace nadesłane na konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu lub być kopią jakichkolwiek innych utworów lub fragmentów innych utworów.
    3. Pracami konkursowymi nie mogą być teksty, które w jakiejkolwiek formie i w którymkolwiek z mediów były dotychczas już publikowane.
    1. Zasady konkursu
    1. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wiersz napisany w języku polskim. Nie dopuszcza się prac zespołowych.
    2. Prace należy dostarczyć do  13 lutego 2023r. O kwalifikacji pracy do Konkursu decyduje data stempla pocztowego. Adres: 19-300 Ełk, ul. Sikorskiego 7, tel/fax 876104323.
    3. Utwory, opatrzone godłem literowym, należy dostarczyć w formie wydruków komputerowych w trzech egzemplarzach. Do prac należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie z dn.29.08.1997 o ochronie danych osobowych wraz z podpisem oraz kopertę opatrzoną godłem ( tym samym) i zawierającą:
    • godło jednowyrazowe,
    • imię i nazwisko, wiek autora,
    • nazwa szkoły, klasa,
    • adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail,
    • kilka słów o sobie.
    1. Wiersze będą oceniane pod względem oryginalności, wartości artystycznych i językowych.

    V. Nagrody i wyniki

    1. Oceny prac dokona specjalne jury powołane przez Dyrektora Zespołu Szkół  nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku.
    2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 17 lutego 2023r. O wynikach szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.
    3. Podział nagród zależy od jury.
    4. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród bądź do ich nieprzyznania. Jego decyzje są ostateczne.  
    5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie, również - w Internecie.
    6. Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonania skrótów publikowanych prac, a także do publikacji ich fragmentów.
    1. Postanowienia końcowe

     Przesyłając pracę uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich  i ich poprawiania.

     

     

     

    Regulamin konkursu fotograficznego

     

    Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, który jest organizowany    w ramach XXVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół nr 2 w Ełku.

     

    1. Tematyka prac fotograficznych: „Głos młodego pokolenia”.
    2. Kategorie wiekowe: 1 grupa uczniowie szkół podstawowych,

                                     2 grupa uczniowie szkół ponadpodstawowych.

    1. Warunki konkursu:
    1. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
    1. Posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
    2. Nie narusza praw autorskich osób trzecich,
    3. Nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
    1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia.
    2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczestników z danej grupy wiekowej.
    3. Format zdjęć: odbitki kolorowe lub czarnobiałe – rozmiar 15x21 cm.
    4. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić:

    - imię i nazwisko autora,

    - ewentualny tytuł pracy,

    - wiek oraz numer grupy wiekowej, do której zalicza się autor,

    - dokładny adres i numer telefonu szkoły lub placówki,

    - nazwisko i imię opiekuna.

    1. Zgłaszane zdjęcia mogą być poddane obróbce dowolna techniką (photoshop, fotomontaż itp.). Zgłaszane zdjęcia nie mogą być w całości grafiką komputerową.
    2. Zdjęcia powinny być pracą własną, niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.
    3. Zdjęcia dostarczone do Organizatora konkursu przechodzą na jego własność i Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej ich publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocja szkoły.
    4. Zdjęcia należy składać osobiście do dnia 13 lutego 2023r. do siedziby szkoły lub przesłać          w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zniszczeniem na adres: Zespół Szkół nr 2   im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku, ul. Sikorskiego 7, 19-300 Ełk.
    1.  Zasady przyznawania nagród rzeczowych i dyplomów:
    1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
    2. Komisję powołuje Organizator.
    3. Decyzja Komisji jest ostateczna.
    1. Autorzy najlepszych prac zostaną wyłonieni 17 lutego 2023r. O wynikach szkoły zostaną powiadomione telefonicznie. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie,                 również - w Internecie.

     

     

     

     

     

     

    Klauzula informacyjna dla uczestników

    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

    informuję, że:

    1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z siedzibą w Ełku przy ul. Wł. Sikorskiego 7 tel: 87 6104323, mail: sekretariat@zs2.elk.pl
    2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego możliwy jest pod adresem email: iodo@ecrklex.pl
    3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
    4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

     

     

     

   • Wróć do listy artykułów