• Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej

   • Przedmiot

    Punktacja szczegółowa według ocen

    Punktacja maksymalna

    Język polski

    dopuszczający – 2 punkty

    18 punktów

    dostateczny – 8 punktów

    dobry - 14 punktów

    bardzo dobry - 17 punktów

    celujący - 18 punktów

    Matematyka

    dopuszczający – 2 punkty

    18 punktów

    dostateczny – 8 punktów

    dobry - 14 punktów

    bardzo dobry - 17 punktów

    celujący - 18 punktów

    Język obcy

    dopuszczający – 2 punkty

    18 punktów

    dostateczny – 8 punktów

    dobry - 14 punktów

    bardzo dobry - 17 punktów

    celujący - 18 punktów

    Geografia

    dopuszczający – 2 punkty

    18 punktów

    dostateczny – 8 punktów

    dobry - 14 punktów

    bardzo dobry - 17 punktów

    celujący - 18 punktów

    Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

    7 punktów

    1)   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

    a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10punktów,

    b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

    c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów.

    2) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

    a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

    b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

    c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

    d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

    e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

    f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty,

    3) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

    a) międzynarodowym - przyznaje się 4punkty,

    b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

    c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

    d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

    4)   W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    18 punktów

     

    5)   W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

    3 punkty

    Egzamin ósmoklasisty:

    wynik przedstawiony w procentach z:

    1. języka polskiego mnoży się przez 0,35,
    2. matematyka mnoży się przez 0,35,
    3. języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

    100 punktów

    Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku rekrutacji.

    200 punktów